Søren Willert

Jeg er uddannet psykolog og bærer i dag titlen Lektor Emeritus efter at have arbejdet i universitetsregi gennem 51 år. Først 38 år på Psykologisk Institut, Århus Universitet (1968-2006). Derefter 12 år på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet (2007-2019).

 

Min særlige akademiske profil kalder jeg ”universitetsbaseret praktiker”. Jeg har tilegnet mig færdigheder og været udøver inden for en bred vifte af psyko-sociale hjælperfunktioner: psykoterapeut, supervisor, coach, proceskonsulent, professionel træner. Mine praksiserfaringer har leveret inspiration og datamateriale til mit undervisnings- og forskningsarbejde. Som en yderligere professionel specialitet kan nævnes, at jeg har opnået stor faglig berigelse gennem professionel virksomhed i kulturer, der er fremmede for min egen, især i Afrika og i Asien.

 

Arbejdet med at finde fælles samarbejdsmæssigt fodslag trods al mulig mental forskellighed kan være slidsomt og krævende, men også givende, når det lykkes.

 

Bogserien LEDELSESHVERDAGE

Sammen med Signe Groth-Brodersen er jeg serie- og fagredaktør for ledelsesserien LEDELSESHVERDAGE. Vi har på talrige møder gennem flere år arbejdet intensivt og engageret sammen med forlaget på at definere seriens formål, form og struktur. Det kommer til udtryk i et sæt dogmeregler, som i udfoldet form er beskrevet i seriens gratis ”grundbog”: Introduktionsbog og guide til bogserien LEDELSESHVERDAGE, som Signe og jeg har skrevet sammen. I kort form er dogmereglerne for serien følgende:

 

 • bøgerne skal afvige fra gængs praksis inden for ledelseslitteratur ved ikke at tage afsæt i enkelte, klassiske ledelsesteorier (”opskrifter”). I stedet skal de tage afsæt i – for læseren – velkendt bøvl og udfordringer fra den ledelsesmæssige hverdag.

 

 • bøgerne skal styrke læserens identifikationsmuligheder, hvorfor de ikke skrives ud fra et køligt-objektiverende 3.-persons perspektiv, men ud fra et forhåbentligt medrivende 1.-persons perspektiv med bogens hovedperson som jeg-fortæller. Læseren skal kunne spejle sig i lederens refleksioner over: ”Hvordan oplever jeg at føle mig handlemæssigt forpligtet, men samtidig afmægtig? Og hvordan kommer jeg videre?”

 

 • bøgerne skal være en fortælling om, hvordan et mentalt perspektivskifte forårsaget af udefrakommende teoretisk viden eller person-bårne input, kan åbne op for nye, forhåbentlig konstruktive handlemuligheder. De skal give en ny vinkling af den bøvlede situation, som lederen befinder sig i. Læseren skal kunne spejle sig i lederens refleksioner over: ”Hvilke ydre og indre begivenheder kan hjælpe mig som nødstedt leder til at udskifte min situationsforståelse, som måske i sig selv er klog men i praksis ubrugelig, med en anden forståelse af situationen, der skaber mulighed for handling og løsning af udfordringen?”

 

 

Dette sæt af dogmeregler er i perfekt overensstemmelse med den erfaringsbaserede forståelsesplatform, jeg har udviklet i min egenskab af universitetsbaseret praktiker. Teorier er brugelige som tanke- og refleksionsværktøjer. Men det professionelle håndværk – som leder eller andet – læres gennem fortløbende håndværksudøvelse – der til stadighed bør kvalificeres gennem kritisk, ofte også teoristøttet, selvrefleksion. Denne grundtænkning har tillige dannet baggrund for seriens fjerde dogmeregel:

 

 • jeg-fortællingen i bøgerne kan løbende suppleres af tekstbokse, hvori den udefrakommende teoretiske viden kommenterer og perspektiverer handlingsforløbet i teoretisk sprog.

 

Signe og jeg har også sammen skrevet seriens første bog, Grethe havde en plan, men så skete der noget helt andet, der handler om forandringsledelse og de ledelsesmæssige udfordringer med at få medarbejderne med på forandringsrejsen.

 

Om mig privat

Jeg er født i 1943, og er altså et krigsbarn. Jeg var 25 år og psykologistuderende på fjerde år i 1968, og havde bidraget til at hjælpe opgøret med professorvældet på vej. Det, der i dag kendes som ’68’, blev en skelsættende begivenhed i mit liv. For mig personligt var vækkelsen ikke først og fremmest politisk, men snarere professionel og pædagogisk: Jeg skulle arbejde for menneskers frisættelse og selvforvaltning. 1968 var også året, hvor jeg sammen med seks andre såkaldte magisterstuderende udgjorde en del af staben på det nystartede århusianske psykologistudium.

 

Jeg var gennem 51 år gift med Anne. Hun døde i 2017. Jeg har to børn og fire børnebørn.

 

Litteratur

Jeg begyndte først for alvor at skrive om organisationer ud fra et ledelsesperspektiv i 2010. Her følger mine vigtigste publikationer omkring dette tema.

 

 • Willert, S., Juhl, A., Réthoré, T. & Thybring, A. (2020) Ledelse i selvorganisering. Kap 17 i: Stegeager, N., Willert, S. & Molly-Søholm, T. (red.) Systemisk ledelse – teori og praksis. 2.udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Willert, S. & Juhl, A. (2020) Kompleksitet som ledelsesvilkår. Kap. 16 i: Stegeager, N., Willert, S. & Molly-Søholm, T. (red.) Systemisk ledelse – teori og praksis. 2.udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Willert, S., Juhl, A.G., Rethoré, T. & Thybring, A. (2019). Hvad rykker ind, når hierarkiet rykker ud? I: K. Keller (red.), Den organiserede formåen – magtperspektiver på organisatoriek læring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Willert, S., Keller, H.D. & Stegeager, N. (2019). Efteruddannelse som fælles udfordring for arbejdsplads og uddannelsesinstitution. I: P. Helth (red.), Ledelse og læring i praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Groth-Brodersen, S. & Willert, S. (2018). Ressourcepersoner i krydsfeltet imellem topdown og bottom up. I:  F.B. Andersen, Ledelse gennem organisatoriske  ressourcepersoner. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Bille, R.A., Fleron, A.C. & Willert, S. (2017). Refleksiv eksploration skaber læringsrum for ledelse. I: H.D. Keller & S. Frimann (red.), Lederes læringsrum. Koblinger mellem organisation, uddannelse og praksis. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (195-218).
 • Willert, S. (2017). Distribueret forandringsledelse fordrer organisatoriske læringsrum: Et systemøkologisk perspektiv. I: H.D. Keller & S. Frimann (red.), Lederes læringsrum. Koblinger mellem organisation, uddannelse og praksis. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (219-242).
 • Willert, S. & Larsen, M.V. (2017). Stevens arbejde i uformelle læringsrum. I: H.D. Keller & S. Frimann (red.), Lederes læringsrum. Koblinger mellem organisation, uddannelse og praksis. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (243-271).
 • Willert, S. (2015). Skolen som organisation med todelt ledelse. I: F.B. Andersen, A. Digmann, B. Ryberg & S. Willert, Ledelse mellem ledelse: Mellemledelse i organisationer. Århus: Systime.
 • Willert, S. & Larsen.M.V. (2014). Lederes brug af landkort, styrebilleder og momentant meningsfulde handlinger. I: M.V. Larsen & J.G. Rasmussen (red.), Relationelle perspektiver på ledelse. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Keller, H.D. & Willert, S. (2014). Ledelse som relationel og distribueret praksis: almene og historiske perspektiver. I: M.V. Larsen & J.G. Rasmussen (red.), Relationelle perspektiver på ledelse. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Groth-Brodersen, S. & Willert, S. (2014) Ledelse af ledelse som praksis af anden orden. I: F.B. Andersen (red.), Ledelse af ledelse – anden ordens ledelse i organisationer. Århus: Via Systime.
 • Molly-Søholm, T. & Willert, S. (red.) (2010). Action Learning Consulting. København: Dansk Psykologisk Forlag.